Cần cẩu dành cho cảng và xưởng đóng tàu với hệ thống cần đôi... 

Cần cẩu quay có thiết kế đặc thù sử dụng cho cảng ( M – đa mục đích) và cho nhà máy đóng tàu (S – nhà máy đóng tàu) do hệ thống cần kép nguyên bản của Ardelt thiết kế và hệ truyền động hoàn toàn bằng điện. ... 

Cẩu quay Tukan với hệ thống cần kép sử dụng khai thác xà lan với trọng tâm thấp nhƣng đem lại hiệu suất cao. Cẩu có thể sử dụng linh hoạt từ tàu đối tàu hoặc tàu đối bờ. ... 

Cẩu Kondor có hệ thống cần kép hiện đại có trang bị trụ khối, di chuyển linh hoạt, chi phí vận hành và bảo dƣỡng thấp. ...