Cần cẩu dành cho cảng và xưởng đóng tàu với hệ thống cần đôi ... 

Cẩu quay kiểu cần đôi dành cho xếp dỡ hàng rời ... 
 

Cẩu cần đôi chân đế quay phục vụ cho xếp dỡ hàng rời ... 

Cẩu quay dành cho xử lý các hàng trọng tải nặng và siêu trọng ...