Cần cẩu dành cho cảng và xưởng đóng tàu với hệ thống cần đôi ... 

Cẩu bờ container di động và có
khả năng di chuyển sang địa
điểm khác nhanh chóng trong
bến cảng ... 

Cẩu quay dành cho xử lý các hàng trọng tải nặng và siêu trọng ... 

Cầu cẩu phục vụ việc xếp dỡ hàng hóa tại cảng và các bến cảng ... 

Cẩu cần đôi chân đế quay phục vụ cho xếp dỡ hàng rời ... 

Cần cẩu dành cho bãi dỡ hàng container ...