Tuyên bố về Quyền riêng tư

Tuyên bố bảo mật dữ liệu

1. Những điều cơ bản về bảo vệ dữ liệu

Những hướng dẫn chung

Những hướng dẫn sau đây cung cấp một tổng quan đơn giản về về những gì sẽ xảy ra với những dữ liệu cá nhân của quý vị khi quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi. Những dữ liệu cá nhân là tất cả các dữ liệu mà với nó có thể nhận dạng cá nhân quý vị. Thông tin chi tiết về chủ đề bảo vệ dữ liệu xin quý vị hãy tham khảo tuyên bố bảo vệ dữ liệu của chúng tôi trình bày ở dưới đoạn viết này.

Thu thập dữ liệu trên trang web của chúng tôi

Ai chịu trách nhiệm về việc thu thập dữ liệu trên trang web này?


Việc xử lý dữ liệu trên trang web này được các nhà điều hành trang web thực hiện. Các thông tin liên lạc các quý vị có thể tham khảo ở phần thông tin về nhà xuất bản trang web này. 

Chúng tôi thu thập dữ liệu của quý vị như thế nào?

Các dữ liệu của quý vị được thu thập một mặt bằng việc quý vị thông báo các dữ liệu này cho chúng tôi. Ở đây có thể thí dụ là các dữ liệu mà quý vị gõ, ghi vào mẫu liên hệ với chủ sở hữu của trang web.
 
Các dữ liệu được thu thập tự động khi quý vị truy cập vào các trang web thông qua các hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi. Đây chủ yếu là những dữ liệu kỹ thuật (thí dụ trình duyệt, hệ điều hành hoặc thời gian nhấp vào trang web). Việc thu thập các dữ liệu này diễn ra tự động ngay sau khi quý vị nhập vào trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của quý vị để làm gì ?

Một phần dữ liệu được thu thập để đảm bảo sẵn sàng cung cấp các trang web hoàn hảo, chính xác. Các dữ liệu khác có thể được sử dụng để phân tích hành vi người sử dụng của quý vị.

Quý vị có những quyền gì về những dữ liệu của quý vị?

Quý vị bất cứ lúc nào có quyền nhận được miễn phí thông tin về nguồn gốc, người nhận và mục đích của các dữ liệu cá nhân được lưu nạp. Quý vị ngoài ra có quyền yêu cầu điều chỉnh sửa, khóa hoặc xóa những dữ liệu này. Về việc này cũng như về các câu hỏi khác về chủ đề bảo vệ dữ liệu quý vị tại bất kỳ thời điểm nào có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được cho biết trong phần thông tin về nhà xuất bản trang mạng. Quý vị ngoài ra có quyền khiếu nại  lên cơ quan có thẩm quyền giám sát có thẩm quyền.

Ngoài ra, quý vị trong những trường hợp nhất định có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý các dữ liệu cá nhân của quý vị. Chi tiết về việc này xin quý vị vui lòng tham khảo tuyên bố bảo vệ dữ liệu này ở phần "Quyền hạn chế việc xử lý".
 

2. Các hướng dẫn chung và các thông tin bắt buộc

Bảo vệ dữ liệu

Các nhà điều hành các trang web rất coi trọng việc bảo vệ các dữ liệu cá nhân của quý vị. Chúng tôi xử lý các dữ liệu cá nhân của quý vị bảo mật và phù hợp với các quy định luật pháp về bảo vệ dữ liệu cũng như phù hợp với tuyên bố bảo vệ dữ liệu này.

Khi quý vị sử dụng trang web này, các dữ liệu cá nhân khác nhau được thu thập. Dữ liệu cá nhân là những dữ liệu mà với chúng có thể nhận dạng cá nhân quý vị. Tuyên bố bảo vệ dữ liệu này giải thích về việc chúng tôi thu thập những dữ liệu, thông tin nào và chúng tôi sử dụng nó để làm gì. Tuyên bố này cũng giải thích việc này diễn ra như thế nào và nhằm mục đích gì.

Chúng tôi xin lưu ý rằng việc truyền dữ liệu trên mạng Internet (thí dụ khi giao tiếp bằng thư điện tử E-Mail) có thể có lỗ hổng bảo mật. Việc bảo vệ tuyệt đối các dữ liệu chống truy cập bởi các bên thứ ba là không thể. 

Lưu ý về cơ quan chịu trách nhiệm

Cơ quan chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu trên trang web này là:

Ardelt Kranbau GmbH
Ban điều hành: Uwe Grünhagen
Heegermühler Straße 64
16225 Eberswalde

Điện thoại: +49 3334 62 0
Email: info(at)ardelt.de

Cơ quan chịu trách nhiệm là cá nhân hay pháp nhân mà cơ quan này mà người này một mình hoặc cùng với những người khác quyết định về các mục đích và phương tiện của việc xử lý các dữ liệu cá nhân (ví dụ như tên, địa chỉ email vv..).

Thu hồi sự chấp thuận của quý vị về việc xử lý dữ liệu

Nhiều hoạt động xử lý dữ liệu chỉ có thể thực hiện dưới sự cho phép rõ ràng của quý vị. Quý vị bất kỳ lúc nào cũng có thể thu hồi sự chấp thuận đã đưa ra. Về việc này chỉ cần một thông báo không cần theo mẫu thông qua thư điện tử cho chúng tôi là đủ. Việc thu hồi không ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của việc xử lý dữ liệu được thực hiện đến khi thu hồi. 

Quyền phản đối chống lại việc thu thập dữ liệu trong các trường hợp đặc biệt cũng như  chống lại quảng cáo trực tiếp (Điều 21 Quy chế cơ bản bảo vệ dữ liệu DSGVO)

Nếu xử lý dữ liệu thực hiện trên cơ sở điều 6 khoản 1 chữ cái e hoặc f Quy chế cơ bản bảo vệ dữ liệu DSGVO, bất cứ lúc nào quý vị cũng có quyền, vì những lý do phát sinh từ tình hình đặc biệt của quý vị, phản đối chống lại việc xử lý những dữ liệu cá nhân của quý vị; điều này cũng áp dụng đối với gia công định hình dựa trên những quy định này để tạo ra bức tranh tổng thể của một cá tính hữu ích cho các mục đích nhất định. Về cơ sở pháp lý có liên quan mà việc xử lý được dựa trên xin quý vị hãy tham khảo tuyên bố bảo vệ dữ liệu này. Nếu quý vị đưa ra phản đối, chúng tôi sẽ không xử lý các dữ liệu cá nhân có liên quan của quý vị nữa trừ khi chúng tôi có thể chứng minh được những lý do bắt buộc xứng đáng bảo vệ việc xử lý mà những lý do này chiếm ưu thế hơn lợi ích của quý vị, các quyền lợi và những tự do hoặc việc xử lý phục vụ việc yêu cầu bồi thường, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền pháp lý (Yêu cầu phản đối theo điều 21 khoản 1 Quy chế cơ bản bảo vệ dữ liệu DSGVO).

Nếu dữ liệu cá nhân của quý vị được xử lý để hoạt động quảng cáo trực tiếp, như vậy quý vị có quyền, đưa ra phản đối chống lại việc xử lý các dữ liệu cá nhân liên quan đến quý vị nhằm những mục đích quảng cáo kiểu như vậy bất cứ lúc nào; điều này cũng áp dụng cho gia công định hình profiling, trong phạm vi nó có quan hệ với quảng cáo trực tiếp. Nếu quý vị phản đối, những dữ liệu cá nhân của quý vị sau đó sẽ không được sử dụng cho các mục đích quảng cáo trực tiếp nữa (Yêu cầu phản đối theo điều 21 khoản 2 Quy chế cơ bản bảo vệ dữ liệu DSGVO).

Quyền khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền giám sát


Trong trường hợp các hành vi vi phạm Quy chế cơ bản bảo vệ dữ liệu DSGVO người có liên quan có quyền khiếu nại lên một cơ quan giám sát, đặc biệt ở các quốc gia thành viên thuộc nơi cư trú của họ, nơi làm việc của họ hoặc nơi có hành vi vi phạm bị cáo buộc. Quyền khiếu nại này có mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền kháng cáo hành chính khác hoặc quyền kháng cáo lên tòa án.

Quyền về có thể chuyển, truyền các dữ liệu

Quý vị có quyền để cho cung cấp dữ liệu cho mình hoặc một bên thứ ba mà những dữ liệu này chúng tôi xử lý với các thiết bị xử lý dữ liệu trên cơ sở sự đồng ý của quý vị hoặc để hoàn thành một hợp đồng trong một định dạng tiêu chuẩn máy có thể đọc. Nếu quý vị yêu cầu trực tiếp chuyển các dữ liệu sang một người phụ trách khác thì việc này chỉ diễn ra nếu khả thi về mặt kỹ thuật.

Mật mã hóa SSL hoặc TLS

Trang web này sử dụng vì các lý do an toàn và nhằm bảo vệ việc chuyển, truyền các nội dung bảo mật, thí dụ như các đơn đặt hàng hoặc những yêu cầu quý vị gửi cho chúng tôi là nhà điều hành trang web, một mật mã hóa SSL hoặc TLS. Quý vị nhận biết được kết nối được mã hóa qua việc thanh địa chỉ của trình duyệt chuyển đổi từ "http://" sang "https://" và qua biểu tượng ổ khóa trong giao thức của quý vị.  
Nếu mã hóa SSL hoặc TLS được kích hoạt, các bên thứ ba không thể đọc được các dữ liệu mà quý vị gửi cho chúng tôi.

Thông tin, khóa, xóa và điều chỉnh

Quý vị bất cứ lúc nào có quyền trong khuôn khổ các quy định luật pháp hiện hành xin thông tin miễn phí về những dữ liệu cá nhân của quý vị được lưu trữ, về nguồn gốc của nó và về người nhận và mục đích của việc xử lý dữ liệu và nếu cần thiết có quyền điều chỉnh, khóa hoặc xóa các dữ liệu đó. Về điều này cũng như đối với các câu hỏi khác về chủ đề các dữ liệu cá nhân quý vị tại bất kỳ thời điểm nào có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được đưa ra trong phần thông tin về người xuất bản trang mạng.

Quyền hạn chế việc xử lý

Quý vị có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị. Về việc này quý vị tại bất kỳ thời điểm nào có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được đưa ra trong phần thông tin về người xuất bản trang mạng. Quyền hạn chế việc xử lý bao gồm trong các trường hợp sau đây:
 

  • Nếu quý vị từ chối cãi về sự chính xác của dữ liệu cá nhân của quý vị được lưu trữ ở chỗ chúng tôi, thì chúng tôi thông thường cần có thời gian để kiểm tra điều này. Trong suốt thời gian kiểm tra, quý vị có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý các dữ liệu cá nhân của quý vị.  
  • Nếu việc xử lý các dữ liệu cá nhân của quý vị đã diễn ra / diễn ra bất hợp pháp, quý vị có thể yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu thay vì xóa chúng.
  • Nếu chúng tôi không còn cần các dữ liệu cá nhân của quý vị nữa, quý vị tuy nhiên cần chúng để thực hiện, bảo vệ hoặc yêu cầu đòi các quyền pháp lý thì quý vị có quyền yêu cầu hạn chế xử lý các dữ liệu cá nhân của quý vị thay vì xóa chúng.
  • Nếu quý vị đưa ra yêu cầu phản đối theo điều 21 khoản 1 Quy chế cơ bản bảo vệ dữ liệu DSGVO thì phải tiến hành việc cân nhắc giữa lợi ích của quý vị và lợi ích của chúng tôi. Chừng nào chưa xác định được lợi ích của ai chiếm ưu thế, quý vị có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý các dữ liệu cá nhân của quý vị.

 
Nếu quý vị đã hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị, thì những dữ liệu này– miễn không tính việc lưu nạp chúng – chỉ được xử lý với sự chấp thuận của quý vị hoặc nhằm để yêu cầu đòi hỏi, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền lợi pháp lý hoặc nhằm để bảo vệ các quyền của một cá nhân khác hoặc pháp nhân hoặc vì những lý do của một lợi ích công cộng quan trọng của Liên minh châu Âu hoặc của một quốc gia thành viên. 
 

3. Nhân viên được ủy nhiệm bảo vệ dữ liệu

Nhân viên được ủy nhiệm bảo vệ dữ liệu theo luật pháp quy định

Chúng tôi đã bổ nhiệm cho công ty chúng tôi một nhân viên bảo vệ dữ liệu.

kelobit IT-Experts GmbH
Mr. Dr. Andreas Melzer
Thüringer Straße 31
06112 Halle (Saale)
Germany

Điện thoại: +49 345 - 13 25 53-80
Thư điện tử E-Mail: dsb(at)kelobit.de

4. Thu thập dữ liệu trên trang web của chúng tôi

Cookies

Our websites and pages use what the industry refers to as “cookies.” Cookies are small text files that do notcause any damage to your device. They are either stored temporarily for the duration of a session (sessioncookies) or they are permanently archived on your device (permanent cookies). Session cookies areautomatically deleted once you terminate your visit. Permanent cookies remain archived on your deviceuntil you actively delete them or they are automatically eradicated by your web browser.

In some cases it is possible that third party cookies are stored on your device once you enter our site (thirdparty cookies). These cookies enable you or us to take advantage of certain services offered by the thirdparty (e.g. cookies for the processing of payment services).

Cookies have a variety of functions. Many cookies are technically essential since certain website functionswould not work in the absence of the cookies (e.g. the shopping cart function or the display of videos). Thepurpose of other cookies may be the analysis of user patterns or the display of promotional messages.

Cookies, which are required for the performance of electronic communication transactions (requiredcookies) or for the provision of certain functions you want to use (functional cookies, e.g. for the shoppingcart function) or those that are necessary for the optimization of the website (e.g. cookies that providemeasurable insights into the web audience), shall be stored on the basis of Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, unless adifferent legal basis is cited. The operator of the website has a legitimate interest in the storage of cookies toensure the technically error free and optimized provision of the operator’s services. If your consent to thestorage of the cookies has been requested, the respective cookies are stored exclusively on the basis of theconsent obtained (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR); this consent may be revoked at any time.

You have the option to set up your browser in such a manner that you will be notified any time cookies areplaced and to permit the acceptance of cookies only in specific cases. You may also exclude the acceptance ofcookies in certain cases or in general or activate the delete function for the automatic eradication of cookieswhen the browser closes. If cookies are deactivated, the functions of this website may be limited.In the event that third party cookies are used or if cookies are used for analytical purposes, we willseparately notify you in conjunction with this Data Protection Policy and, if applicable, ask for your consent.

Các tập tin đăng nhập máy chủ 

Các nhà cung cấp các trang web tự động thu thập và lưu trữ thông tin trong cái gọi là các tập tin đăng nhập máy chủ mà trình duyệt của quý vị sẽ tự động gửi nó cho chúng tôi. Đó là:

•    Loại trình duyệt và phiên bản trình duyệt
•    Hệ điều hành được sử dụng
•    URL tham chiếu
•    Tên máy chủ của máy tính truy cập vào
•    Ngày và giờ yêu cầu máy chủ
•    Địa chỉ IP (giao thức Internet)

Một sự kết hợp của các dữ liệu này với các nguồn dữ liệu khác không được thực hiện.

Việc thu thập những dữ liệu này diễn ra dựa trên cơ sở của điều 6 khoản 1 chữ cái e hoặc f Quy chế cơ bản bảo vệ dữ liệu DSGVO. Chủ sở hữu trang web có một lợi ích chính đáng về sự trình bày, thể hiện hoàn hảo về kỹ thuật và tối ưu hóa trang web của mình - để làm điều này, tệp nhật ký máy chủ phải được ghi lại.
 
Hỏi, yêu cầu qua thư điện tử E-Mail, điện thoại hoặc fax

Nếu quý vị liên hệ với chúng tôi qua E-Mail, điện thoại hoặc fax, câu hỏi, yêu cầu của quý vị bao gồm tất cả dữ liệu cá nhân (tên, yêu cầu) hiện ra từ yêu cầu đó sẽ được lưu trữ và xử lý ở chỗ chúng tôi nhằm các mục đích của việc xử lý yêu cầu của quý vị. Những thông tin, dữ liệu này chúng tôi không chia sẻ mà không có sự đồng ý của quý vị.

Việc xử lý những dữ liệu này diễn ra trên cơ sở điều 6 khoản 1 chữ cái b Quy chế cơ bản bảo vệ dữ liệu DSGVO, nếu câu hỏi, yêu cầu của quý vị có liên quan với việc thực hiện hợp đồng hoặc là cần thiết để thực hiện các biện pháp trước hợp đồng. Trong tất cả các trường hợp khác, việc xử lý được dựa trên sự đồng ý của quý vị (điều 6 khoản 1 chữ cái a Quy chế cơ bản bảo vệ dữ liệu DSGVO) và/hoặc vì những lợi ích chính đáng của chúng tôi (điều 6 khoản 1 chữ cái f Quy chế cơ bản bảo vệ dữ liệu DSGVO), vì chúng tôi có một lợi ích chính đáng trong việc xử lý hiệu quả các câu hỏi, yêu cầu gửi cho chúng tôi.

Dữ liệu của quý vị gửi cho chúng tôi qua các câu hỏi, yêu cầu liên hệ sẽ ở lại chỗ chúng tôi, cho đến khi quý vị yêu cầu chúng tôi xóa chúng, thu hồi lại sự chấp thuận để lưu trữ của quý vị hoặc mục đích để lưu trữ dữ liệu bị bỏ (thí dụ sau khi đã hoàn thành xử lý yêu cầu của quý vị). Các quy định luật pháp bắt buộc - đặc biệt các thời hạn lưu giữ theo luật định - vẫn không bị ảnh hưởng. 
 

5. Plugins (trình cắm/phần bổ trợ) và Tools (các công cụ)

Google Maps (Bản đồ của Google)

Trang web này sử dụng các dịch vụ bản đồ của Google Maps API. Nhà cung cấp là Google Inc., Amphitheatre Parkway1600, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ.

Để sử dụng các chức năng của Google Maps, việc lưu địa chỉ IP của quý vị là cần thiết. Những thông tin này thông thường được truyền đến một máy chủ của Google tại Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Các nhà cung cấp trang web này không có ảnh hưởng vào việc truyền dữ liệu này. 

Việc sử dụng Google Maps là vì lợi ích trình bày, thể hiện một cách hấp dẫn các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi và vì lợi ích dễ dàng tìm thấy những địa điểm cho biết trên các trang web của chúng tôi. Điều này thể hiện một lợi ích chính đáng theo nghĩa của điều 6 khoản 1 chữ cái f Quy chế cơ bản bảo vệ dữ liệu DSGVO. 

Quý vị tìm thấy thêm thông tin về tiếp xúc, giao dịch với các dữ liệu của người sử dụng ở tuyên bố về bảo vệ dữ liệu của Google: policies.google.com/privacy

6. Các trang đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi

Xử lý dữ liệu qua các mạng xã hội

Chúng tôi quản lý các hồ sơ năng lực truy cập công khai trong các mạng xã hội. Các mạng xã hội chúng tôi sử dụng cụ thể quý vị sẽ tìm thấy ở dưới đây.

Các mạng xã hội như Facebook, Google+ vân vân thông thường có thể phân tích một cách toàn diện hành vi người sử dụng của quý vị, nếu quý vị ghé thăm trang web của họ hoặc một trang web với các nội dung truyền thông xã hội được liên kết (thí dụ nút yêu thích hoặc các cờ quảng cáo). Qua việc ghé thăm trang đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi vô số các hoạt động xử lý dữ liệu liện quan đến bảo vệ dữ liệu được kích hoạt. Cụ thể là:

Khi quý vị đăng nhập vào tài khoản truyền thông xã hội của quý vị và ghé thăm trang đăng tải trên phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi thì nhà điều hành của diễn đàn truyền thông xã hội có thể quy cuộc ghé thăm này về tài khoản người sử dụng của quý vị. Nhưng các dữ liệu mang tính chất cá nhân của quý vị tùy theo hoàn cảnh cũng vẫn có thể được thu thập, cả khi quý vị không đăng nhập hoặc không có tài khoản ở diễn đàn truyền thông xã hội tương ứng. Việc thu thập dữ liệu này trong trường hợp này được diễn ra thí dụ thông qua Cookie mà đã được lưu trữ trên thiết bị thông tin liên lạc của quý vị hoặc thông qua việc thu thập địa chỉ giao thức Internet của quý vị.

Với trợ giúp của các dữ liệu đã thu thập như thế các nhà điều hành của các diễn đàn truyền thông xã hội đã lập ra những hồ sơ năng lực của người sử dụng, mà trong đó các sở thích của quý vị và những điều quý vị quan tâm được gài lại. Dưới phương thức này quảng cáo liên quan với những điều quý vị quan tâm nội trong và ở ngoài diễn đàn truyền thông xã hội sẽ được hiển thị. Nếu quý vị có một tài khoản ỏ một mạng xã hội tương ứng thì quảng cáo liên quan với những điều quý vị quan tâm có thể hiển thị ở tất cả các thiết bị thông tin liên lạc mà trên đó quý vị đăng nhập hoặc đã đăng nhập.

Ngoài ra quý vị xin quý vị chú ý rằng chúng tôi có thể theo dõi được tất cả các quá trình xử lý ở trên các diển đàn truyền thông xã hội. Tùy theo nhà cung cấp do vậy có thể tùy từng trường hợp các hoạt động xử lý khác nữa sẽ được các nhà điều hành của các diển đàn truyền thông xã hội thực hiện. Cụ thể về việc này xin quý vị vui tham khảo các điều kiện sử dụng và các quy định bảo vệ dữ liệu của các diễn đàn truyền thông xã hội tương ứng.

Cơ sở pháp lý

Các trang trên phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi cần phải đảm bảo một sự hiện diện toàn diện như có thể trên Internet. Ở đây là một lợi ích chính đáng theo nghĩa của điều (Art.) 6 đoạn 1 chữ cái f Quy định cơ bản bảo vệ dữ liệu (DSGVO). Các quá trình phân tích do các mạng xã hội initieren tùy trường hợp dựa trên các cơ sở pháp lý ngoại lệ/khác mà các cơ sở pháp lý này phải được các nhà điều hành của các mạng xã hội cho biết (thí dụ việc đồng ý chấp thuận theo nghĩa của điều (Art.) 6 đoạn 1 chữ cái a Quy định cơ bản bảo vệ dữ liệu (DSGVO).

Người chịu trách nhiệm và việc thực hiện các quyền

Nếu quý vị ghé thăm các trang đăng tải trên phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi (thí dụ Facebook) thì chúng tôi cùng với nhà điều hành của diễn đàn truyền thông xã hội chịu trách nhiệm về các hoạt động xử lý dữ liệu được kích hoạt từ việc ghé thăm này. Quý vị có thể thực hiện các quyền của mình (về thông tin, sửa lại/cải chính, hủy bỏ, hạn chế việc xử lý, đối với sự chuyển/truyền dữ liệu và khiếu nại) về nguyên tắc cả với chúng tôi lẫn cả với các nhà điều hành của diễn đàn truyền thông xã hội tương ứng (thí dụ đối với Facebook).

Xin quý vị vui lòng chú ý rằng chúng tội mặc dù cùng chịu trách nhiệm chung với các nhà điều hành truyền thông xã hội không có ảnh hưởng một cách đầy đủ/toàn diện vào các hoạt động xử lý dữ liệu của các diễn đàn truyền thông xã hội. Khả năng của chúng tôi được dựa phần lớn vào các chính sách công ty của từng nhà cung cấp.


Thời gian lưu nạp

Các dữ liệu chúng tôi trực tiếp thu thập được thông qua trang đăng tải trên truyền thông xã hội sẽ được sẽ bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi nếu mục đích để lưu nạp được bỏ,nếu quý vị yêu cầu chúng tôi xóa, thu hồi chấp thuận cho lưu trữ của quý vị hoặc mục đích để lưu nạp dữ liệu được bỏ. Các Cookie đã được lưu nạp sẽ vẫn còn lưu trong thiết bị thông tin liên lạc của quý vị cho đến khi quý vị xóa chúng. Các quy định pháp lý bắt buộc – đặc biệt về các thời hạn bảo giữ - vẫn giữ nguyên/không bị ảnh hưởng gì.

Đối với thời gian lưu nạp các dữ liệu của quý vị, mà các dữ liệu này được các nhà điều hành của các mạng xã hội lưu nạp nhằm các mục đích riêng thì chúng tôi không có ảnh hưởng gì. Cụ thể về việc này xin quý vị vui lòng trực tiếp lấy thông tin từ các nhà điều hành của các mạng xã hội (thí dụ trong các tuyên bố bảo vệ dữ liệu của họ, xin xem ở dưới).

Chi tiết về các mạng xã hội

Facebook


Chúng tôi có một hồ sơ năng lực trên Facebook. Nhà cung cấp là Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook có một chứng nhận theo thỏa thuận về bảo vệ dữ liệu (Privacy Shield) giữa Liên minh châu Âu và Mỹ.

Chúng tôi đã ký kết một thỏa thuận với Facebook về việc cùng nhau xử lý dữ liệu (Controller Addendum). Trong thỏa thuận này đã quy định chúng tôi và/hoặc Facebook chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý dữ liệu nà nếu quý vị ghé thăm trang Facebook của chúng tôi. Thỏa thuận này quý vị có thể xem ở liên kết/đường link sau: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Quý vị có thể độc lập tùy chỉnh các tùy chọn quảng cáo của quý vị trong tài khoản người dùng của quý vị. Để làm điều này, bấm vào liên kết/đường link sau và đăng nhập: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Cụ thể về việc này xin quý vị vui lòng tham khảo tuyên bố bảo vệ dữ liệu của Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.